EDUCACIÓ INFANTIL (0-6 anys)

Durant els primers any de vida, a través de la descoberta d’un mateix i de l’entorn, l’infant va conformant la seva personalitat i autonomia, la relació amb els altres, la interiorització de valors per a la convivència... pel que la introducció de continguts d’educació en valors per començar a desenvolupar la dimensió social de la persona en una societat diversa i plural esdevé una la primera baula que contribueix a establir les bases de la cultura de pau. En aquest sentit, durant aquest període, cal incidir en l’adquisició d’habilitats i actituds per establir unes relacions amb sí mateixos/es i amb els i les altres des de la noviolència i establint pilars sòlids per actuar i conviure en pau en qualsevol context. És des d'aquest enfocament que que es pot introduir l'educació per a la pau en aquesta etapa primerenca.

Per orientar aquestes qüestions, no cal preparar activitats especials, sino que la clau radica en aprofitar les potencialitats del propi text curricular. D'altra banda, serà també determinant la sensibilitat a l'hora de treballar els objectius, continguts, etc, així com les metodologies o enfocaments aplicats. Durant aquesta primera fase escolar les finalitats es concentren en l'assoliment d'una sèrie de CAPACITATS, que seran la base per a l’enfocament futur entorn de l’adquisició de COMPETÈNCIES BÀSIQUES a partir de l’etapa d'educació Primària, les quals impliquen elements d’autonomia i complexitat més elevats. El següent gràfic recull, de forma esquemàtica, les capacitats i competències que es treballen a l'etapa Infantil.
infantil.jpg

L'esquema es pot descarregar a major resolució:

A continuació oferim un breu buidat del text curricular d'aquesta etapa des de la mirada de l'Educació per a la Pau, destacant aquells aspectes que, d'alguna o altra manera, poden contribuir en aquesta direcció.


I Cicle Educació Infantil (0-3)
II Cicle Educació Infantil (3-6)